Zprávy

Lži Piráta Kolaříka o IT věcech na ministerstvu práce a sociálních věcí

Poslance Marka Nováka naštvala sprška nepravd, která zazněla od Piráta Lukáš Kolaříka na adresu MPSV v rozhovoru pro iRozhlas.

"Rozhodnutí, že všechny podvýbory v Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, které se zabývají problematikou IT, budou řídit Piráti, dnes považuji, slušně řečeno, za nešťastné. V oblasti IT na Ministerstvu práce a sociálních věcí není čas na získávání politických bodů, ještě ke všemu bezostyšnou lží. Je potřeba řešit stávající situaci a zajistit, aby i po roce 2020 bylo možné vyplácet dávky včetně důchodů a samozřejmě za adekvátní peníze,“ uvedl Marek Novák.
Odkaz na rozhovor:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/lukas-kolarik-pirati-malacova-policejni-zasah-ministerstvo-prace_2002261912_cen?fbclid=IwAR1FXx8uFwMks74LehYgxi5FJ_xfmXYo-dWKTv_-7bK42_ieXTTX4sd12pM)

Lži, které v rozhovoru padly:
1. "Neměli jsme indicie o nelegálním jednání" -  ale měli jste je, neustálé změny v harmonogramu, servisní smlouvy ve vyšších hodnotách než systém samotný, téměř všechny veřejné zakázky obsahovaly nedostatky, nálezy NKÚ... To by snad jako indicie stačilo…
2. "Bývalá ministryně Němcová všechno zastavila a zdržela" - zastavena byla pouze naprosto nepotřebná a drahá zakázka na IP telefony. Ostatní zakázky z působení ministryně Marksové prověřovalo NKÚ. Toto bylo Pirátům několikrát dokázáno. Byl dán jediný úkol vedení IT MPSV a to nejprve dodělat a zprovoznit do září roku 2018 všechny rozpracované projekty, které mněly
fungovat od 1. 1. 2017. S tím, že pokud se to nestane, tak bude ze strany vedení MPSV navrženo označit IT projekty, jako nezpůsobilé a bude postupovat dle záložní varianty, která byla deklarována i na tiskové konferenci.

Shrnutí:
1. Jednotný informační systém (JISPSV) měl být spuštěn v testovacím provozu jako celek od poloviny roku 2016 a od 1. 1. 2017 pak v ostrém provozu. To se nestalo, a ani dosud nejsou nové IT systémy způsobilé provozu (jedná se cca o 30 sub-projektů).
2. V listopadu 2017 došlo ze strany MPSV k výpovědi smlouvy dodavateli systému IS Dávky I (JISPSV – obsahuje v zásadě dvě klíčové agendové části:
Zaměstnanost a Dávky. Den před nástupem ministryně Němcové do funkce, tj. 12. 12. 2017 bylo vyhlášeno nové otevřené výběrové řízení na totožný předmět. Pokud jsou aktuální informace správné, tak ÚHOS uložil zákaz uzavření smlouvy na toto výběrové řízení IS Dávky II, a nadto je potřeba brát zřetel i na skutečnost, že na MPSV je podaná soudní žaloba za neoprávněné rozhodnutí o vypovězení smlouvy IS Dávky I ze strany OK Systému. V soutěži na IS Dávky II se předpokládá doba realizace projektu cca 3 roky od doby podpisu smlouvy. Takže na první pohled je patrné že pro realizaci JISPSV chybí polovina funkcionality, která prostě není dostupná a do dnešního dne ani nebyla smluvně zajištěna. Samotné rozhodnutí o vypovězení smlouvy na IS Dávky I. v listopadu 2017, má za následek, že JISPSV jako celek není k 1. 1. 2019 realizovatelný a MPSV nezbývá, než využit stávající informační systém (IS OKsystem) i pro další období.
3. Již v lednu 2018 byl proto, na poradě vedení MPSV, uložen úkol sekci ekonomické a ICT, soustředit veškeré kapacity na dokončení běžících a rozpracovaných projektů a jejich převedení do pilotního provozu nejpozději k 1. 9. 2018, s cílem zahájení ostrého provozu od 1. 1. 2019, tj. projektů,
které již hodně měsíců měly být dokončeny a nebyly spuštěny ani v pilotním režimu i přesto, že u mnohých již náklady vynaložené  na přípravu projektů v desítkách či stovkách miliónů korun převyšovaly původně stanovené objemy ve výběrových řízeních veřejných zakázek. Z tohoto důvodu do dokončení rozpracovaných projektů bylo interně na poradě doporučeno „nerozbíhat“ žádné
další nové projekty, pokud nejsou nezbytně nutné pro zajištění provozu, či jejichž nerealizací by mohlo dojit k negativním dopadům na MPSV. Žádný z rozpracovaných projektů se tedy nezastavil, jak lživě píší média. Termín stanovila sama sekce ekonomická a ICT, vzhledem k tomu, že do konce záři
muselo být jednoznačně určeno, co je nutné smluvně zajistit v rámci IS OKsystem (zda 50% nebo 100% provozních služeb a případné funkcionality). Za účelem umožnění splnění daného cíle, tj. především zprovoznění systémů, na které byly vynaloženy prostředky, bylo v souladu s rozpočtovými pravidly a interními předpisy ministerstva uděleno odpovídající pověření včetně nakládáni s rozpočtovými prostředky oběma odpovědným státním zaměstnancům - ředitelům odborů ICT Jiřímu Károlymu a Karlu Svitilovi, kteří dle svých kompetencí spolupracovali na přípravě projektů od jejich zadání. Informace o stavu plnění úkolu k 1. 9. 2018 nemám, je to ryze interní záležitost MPSV.

4. K projektu eNeschopenka. Opakované tvrzení, že předchozí vedení ministerstva zastavilo projekt, je naprosto lživé a absurdní. Ke dni  13. 12. 2017, byla v oblasti realizaci projektu zadána externím subjektům pouze úvodní analýza. Samotná realizace celého komplexního projektu byla v bodě NULA  a do té doby vynaloženy pouze náklady v řádech miliónu korun bez jasného projektového řízení projektu, harmonogramu a alokace reálně potřebných prostředků na dokončení projektu.
K 7. únoru 2018 byly ze strany MPSV od začátku projektu vynaloženy tyto
náklady:
Externí služby v celkovém objemu 4,2 mil. Kč:
-  3,5 mil. Kč služby HP (v rámci paušálu systémové integrace)
-  0,7 mil. Kč služby projektového managementu Ernst&Young
A dále:
-  8,73 mil. Kč za analýzu  B2B části projektu (ČD Telematika)

Projekt v původní definici předpokládal využití dalších rámcových smluv na služby IT, což se v rámci projektové revize v lednu ukázalo jako chybný předpoklad, a to z důvodu, že buď byly dotčené smlouvy „prošlé“ (skončila doba platnosti) nebo byly vyčerpány finanční rámce, případně nedisponovaly potřebným limitem pro požadovaný rozsah prací, či to vůbec neumožňovaly s
ohledem na původní obsah soutěže.
V samotném iniciačním harmonogramu projektu se předpokládalo, že:
Veškeré analytické práce budou hotovy do listopadu 2017 – realita v lednu 2018 vykazoval připravenost cca 30%.
Veškeré vývojové práce budou hotovy do května 2018. S ohledem na nemožnost využití smluv (viz.výše) nebyly ve většině (ca 80%) v lednu 2018 práce ani zadány.
Zahájení testů a pilotního projektu od června 2018, pilotní provoz od září 2018, od 1. 1. 2019 produktivní chod systému celého projektu eNeschopenka…
Vzhledem k tomu, že nebyla hotová ani celková analýza projektu, pochopitelně nebyly zahájeny programátorské práce, a důvodné pochyby, že aspoň část JISPSV (konkrétně agendový blok Zaměstnanost) bude od 1. 9. 2018 v pilotním provozu, bylo poradou vedení MPSV po souhlasu všech dotčených sekcí ministerstva a ČSSZ rozhodnuto o převedení projektu zpět na ČSSZ, která tuto agendu má již mnoho let ve své gesci a provozuje ji  v souladu s platnou legislativou s tím, že projekt připraví tak, aby byl do budoucna začlenitelný do aktualizované koncepce JISPSV. Návrh řešení následně vedení ČSSZ prezentovalo.
Vzhledem k výše uvedenému se musím proto opětovně velice důrazně ohradit proti nepravdivému nařčení, že bývalé vedení MPSV projekty zastavilo. Ke všem informacím, existují všechny podklady na MPSV, včetně doporučení dalších kroků i těch legislativních,  jelikož byly součástí předávacího
protokolu k 29. 6. 2018, kdy došlo k výměně ministrů. Dané podklady připravovaly jednotlivé sekce ministerstva, které jimi rovněž disponují.

Předávací protokol ZDE

 

Přidáno: 01. 03. 2020

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.