Zprávy

Ochrana práv dětí prioritou u stejnopohlavních párů

(12. 3. 2021) Vedle zákonů k pandemii jsme ve sněmovně měli projednávali zákon k uzavírání manželství stejnopohlavních párů.

Nebudu hodnotit, zda a jak je důležité se tomuto tématu v aktuálním čase věnovat, ostatně se rozprava otevřela již před dvěma a půl lety. Přesto vyvolává stále silné emoce ve společnosti. Naprosto chápu a respektuji názory všech zúčastněných stran, především zástupců LGBT komunity a na druhé straně zastáncům tradice manželství, tedy svazku mezi mužem a ženou.

V případě přijetí předlohy zákona by současný koncept registrovaného partnerství zanikl. Vzhledem k tomu, že jsem zpravodajem tohoto návrhu zákona, rád bych veřejnost blíže seznámil s jeho shrnutím.

Podle znění návrhu by lidé stejného pohlaví měli mít v manželství stejná práva a povinnosti, jako mají v žena a muž v tradičním manželství. Jedná se například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a sirotčí důchod, práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, přístup k náhradní rodinné péči, nebo právo na změnu jména a svatební obřad.

Zároveň by byli chráněni i lidé, kteří do registrovaného partnerství již vstoupili. Přijetí tohoto zákona a následné zrušení registrovaného partnerství by na ně totiž nijak nedopadlo. Tyto osoby by, i přes zrušení zákona, mohly v registrovaném partnerství i nadále setrvat.

Podle mého názoru v současné době existují mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím řada rozdílů. Z mého pohledu je nutné co nejrychleji vyřešit zejména postavení a práva dětí, které jsou v registrovaných partnerstvích vychovávána. Je totiž úplně jedno, jestli rodiče, kteří se o děti starají jsou muž a žena, nebo stejnopohlavní pár. K této skutečnosti již dávno dochází. Důležité však podle mého názoru je, aby tyto děti měly k oběma rodičům, kteří se podílejí na jejich výchově, stejný právní vztah, což za současné úpravy není možné. V současné době totiž občanský zákoník společné osvojení umožňuje pouze manželům, nikoliv registrovaným partnerům. Jak jsem se však již zmínil, praxe je jiná a zákon to nezakazuje.

Dítě vychovávané registrovanými partnery totiž má v současné době právní vztah jen k jednomu z rodičů žijících v registrovaném partnerství, zatímco druhý partner k dítěti žádný právní vztah nemá, a existuje v právním vakuu. Tento druhý partner tak nemá vůči dítěti rodičovskou odpovědnost. Zde jde například povinnost o dítě pečovat a zajišťovat jeho výchovu a vzdělávání a nemá k němu ani vyživovací povinnost.

Podle mého názoru je tak co nejrychleji potřeba situaci těchto dětí řešit. Co myslíte vy?

Marek Novák

Přidáno: 12. 03. 2021

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.